THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Aspiratiepneumonie

Het komt vaak voor dat kleine deeltjes uit de mond in de luchtwegen glijden of worden geïnhaleerd (geaspireerd). Gewoonlijk worden deze deeltjes echter door de normale afweermechanismen verwijderd voordat ze de longen kunnen bereiken en daar een ontsteking of infectie veroorzaken. Wanneer dergelijke deeltjes niet worden verwijderd, kunnen ze aspiratiepneumonie veroorzaken. Vooral ouderen, ernstig verzwakte mensen, mensen sterk onder invloed van alcohol of drugs of mensen die door ziekte of algehele anesthesie bewusteloos zijn, lopen een verhoogd risico op dit type pneumonie. Zelfs bij gezonde mensen die een grote hoeveelheid materiaal inhaleren, zoals bij braken kan gebeuren, kan aspiratiepneumonie ontstaan.

Het duurt zeker een dag of twee voordat de verschijnselen van pneumonie zich openbaren. Behandeling bestaat uit toediening van antibiotica. Er zijn veel antibiotica die kunnen worden gebruikt, maar meestal wordt met clindamycine of metronidazol plus penicilline gestart. Als er een voorwerp geïnhaleerd is, kan een bronchoscopie nodig zijn om dit te verwijderen (see Bronchoscopie).

Chemische pneumonitis ontstaat wanneer materiaal wordt geïnhaleerd (geaspireerd) dat toxisch is voor de longen; de aandoening is dan meer het gevolg van irritatie dan van infectie. Een vaak geïnhaleerd toxisch materiaal is maagzuur. Chemische pneumonitis kan dus het gevolg zijn van het aspireren van braaksel. Binnen een paar minuten tot een paar uur ontstaan acute kortademigheid en hoesten. Andere symptomen zijn onder meer koorts en roze schuimend sputum. Bij minder ernstige gevallen kunnen de symptomen van aspiratiepneumonie een dag of twee later ontstaan.

De diagnose ‘chemische pneumonitis' is meestal af te leiden uit de volgorde van de gebeurtenissen. Bij het stellen van de diagnose kunnen thoraxfoto's en het bepalen van de zuurstofconcentratie in slagaderlijk bloed van nut zijn. Soms wordt een bronchoscopie verricht wanneer geen duidelijke diagnose kan worden gesteld.

De behandeling bestaat uit zuurstoftoediening (see Zuurstoftoediening) en zo nodig beademing (see Behandeling). Om afscheidingsproducten en geaspireerde voedseldeeltjes uit de luchtwegen te verwijderen, kan de luchtpijp worden uitgezogen, eventueel tijdens bronchoscopie.

Gewoonlijk worden antibiotica gegeven omdat het voor artsen moeilijk is om deze vorm van aspiratiepneumonie te onderscheiden van een bacteriële infectie. Een chemische pneumonitis kan in het algemeen op drie manieren verlopen: de patiënt herstelt snel, er ontstaat acuut ademhalingsinsufficiëntie of er ontstaat een bacteriële infectie. Van de patiënten met een ernstige chemische pneumonitis overlijdt 30 tot 50%.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Pneumocystispneumonie

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer