THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Introductie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Introductie

Depressie en manie zijn de twee extremen of polen van stemmingsstoornissen. Stemmingsstoornissen zijn psychische stoornissen waarbij zich emotionele storingen voordoen, die bestaan uit langdurige periodes van buitensporige droefheid (depressie) of buitensporige uitgelatenheid of vervoering (manie).

Stemmingsstoornissen worden ook wel ‘affectieve stoornissen' genoemd. ‘Affect' betekent de emotionele toestand zoals deze uit gezichtsuitdrukkingen en gebaren is af te lezen.

Verdriet en vreugde maken deel uit van de normale ervaringen van alledag. Ze verschillen van depressie en manie die kenmerkend zijn voor stemmingsstoornissen. Verdriet is een natuurlijke reactie op verlies, nederlaag, teleurstelling, trauma of een ramp. Verdriet kan psychisch heilzaam zijn, omdat iemand zich daardoor kan terugtrekken uit kwetsende of onplezierige situaties, wat het herstel kan bevorderen.

Verdriet is de meest voorkomende normale reactie op verlies of scheiding, zoals het overlijden van een dierbare, echtscheiding of teleurstelling op het relationele vlak. Verlies leidt in het algemeen niet tot een aanhoudende, verlammende depressie, behalve bij mensen die aanleg voor stemmingsstoornissen hebben.

Uitgelatenheid of vervoering is meestal aan succes of prestaties gekoppeld, maar soms is het een afweer tegen depressie of een ontkenning van de pijn van een verlies. Mensen die stervende zijn, maken soms korte perioden van vervoering en rusteloze activiteit door. Sommige mensen die recent een dierbare hebben verloren, kunnen zelfs uitgelaten worden, in plaats van normaal te rouwen. Bij mensen met aanleg voor een stemmingsstoornis kunnen dergelijke reacties een voorbode zijn voor een manie.

De diagnose ‘depressie' of ‘manie' wordt gesteld wanneer de droefheid of uitgelatenheid overdreven intens is en langer blijft voortduren dan in een dergelijk geval normaal is. In tegenstelling tot normale emotionele reacties belemmeren depressie en manie een persoon in belangrijke mate in het lichamelijk, sociaal en beroepsmatig functioneren.

Ongeveer 10% van de bevolking maakt een depressie door die ernstig genoeg is om medisch te worden behandeld. Van deze mensen heeft eenderde een chronische depressie. De overigen hebben recidiverende (terugkerende) episoden van depressie afgewisseld met episoden met een normale stemming. Zowel de chronische als de recidiverende episoden van depressie worden ‘unipolair' genoemd. Ongeveer 2% van de bevolking lijdt aan een aandoening die ‘manisch-depressieve stoornis' of ‘bipolaire stoornis' wordt genoemd, waarbij episoden van depressie worden afgewisseld met episoden van manie (of met episoden van minder ernstige manie, ook wel ‘hypomanie' genoemd).

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Depressie

Figures
Tables
Disclaimer